Podmínky zpracování osobních údajů

HAVELSKÁ KORUNA, s.r.o. se sídlem Havelská 501/23, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61675083, DIČ: CZ61675083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 38067 jako správce dat a provozovatel webových stránek www.havelska-koruna.cz, a společnost intercore solutions s.r.o., IČ 24824160, se sídlem Pražského 603/24, 152 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177713, jako provozovatel webových stránek, prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Obecné informace
1.1 IP adresa (adresa internetového protokolu)
IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil. Na základě uložení IP adresy na serveru, je možné, abychom zjistili prostřednictvím dalších informací získaných od ISP totožnost uživatele připojeného k internetu. Z tohoto důvodu správce dat, provozovatel webových stránek a poskytovatelé neukládají IP adresu trvale, na základě níž by bylo možné dospět k identifikaci konkrétního uživatele. IP adresa je používána jako prostředek obrany proti počítačovým útokům, logování (1.2) a pro zjišťování chyb. Následně dochází k anonymizaci IP adresy. Na základě provedené anonymizace IP adresy není možné z naší strany určit konkrétní fyzickou osobu.
1.2 Logovací soubory
Při každé návštěvě webových stránek www.havelska-koruna.cz vyšle webový prohlížeč informaci o uživatelských datech, které se uloží do protokolových souborů, tzv. serverového logovacího souboru. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají, obsahují tyto údaje: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresa (1.1), původní URL (tzv. referrer), z níž jste na naše webové stránky přišli, množství přenesených dat a informaci o user agent zaslanou webovým prohlížečem (případně i typ a verze prohlížeče a použitý operační systém). IP (1.1) adresy jsou pro účely vyhodnocení ukládány výlučně anonymně.
1.3 Cookies
V rámci webových stránek používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji, ledaže byste s tím výslovně projevili souhlas. Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu našich webových stránek. Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Další informace o typech souborů cookies, jejich ukládání a používání najdete v informacích Google o správě souborů a jejich ukládání zde - https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Ukládání souborů cookies je možné obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné.
1.4 Webtracking (sledování na webových stránkách)
V rámci zkvalitňování služeb a zajištění plné funkcionality našich webových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti návštěvníků webových stránek za účelem provádění statistiky. Přitom veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě.
Ke zpracování údajů pro statistické účely využívá HAVELSKÁ KORUNA, s.r.o. služeb společností Google a Seznam („Poskytovatelé“), kteří pro společnost HAVELSKÁ KORUNA, s.r.o. zajišťují monitorování údajů, které se vztahují k nabízeným službám na webových stránkách www.havelska-koruna.cz, a to pro jejich optimální přizpůsobení zákazníkům společnosti HAVELSKÁ KORUNA, s.r.o.
Trackingové technologie jsou poskytovány společností HotJar Limited,se sídlem Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, která pracuje pouze s anonymními daty.
Při návštěvě naší webové stránky sbíráme, shromažďujeme a vyhodnocujeme potřebné údaje prostřednictvím pixelů nainstalovaných na našich webových stránkách („nástroje“). Nástroje zajišťují propojení našich webových stránek s Vaším webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání našich webových stránek:
- Typ prohlížeče / verze prohlížeče (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox );
- Jazyk prohlížeče (např. čeština);
- Použitý operační systém (např. Windows XP, Windows 10, iOS);
- Vnitřní rozlišení okna prohlížeče;
- Rozlišení obrazovky;
- Aktivace JavaScriptu;
- Java zapnuto/vypnuto;
- Cookies ano/ne;
- Hloubka barev;
- Referrer URL (označení pro URL, ze kterého byla webová stránka navštívena);
- IP adresa uživatele, u které zajišťujeme promptní anonymizaci;
- Časový údaj vztahující k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky;
- Počet prokliků;
Dále mohou být rovněž zjišťovány informace, které jsou získávány z obsahu objednávkového formuláře. V těchto případech dochází k zjišťování informací, o skutečnosti, zda byl daný formulář „vyplněn“ nebo „nevyplněn“).
Webtracking lze blokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

2. Osobní údaje a jejich zpracování
2.1 Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů
Níže definujeme, jaké osobní údaje u jednotlivých kategorií zpracováváme.
2.1.1 Návštěvník webových stránek: jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, e-mail, telefonní číslo.
HAVELSKÁ KORUNA, s.r.o. a intercore solutions s.r.o. zpracovávají osobní údaje kategorie Návštěvník webových stránek (2.1.1) za účelem objednávky a jejího následného vyřízení.
Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely (2.2).
Osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, jeli to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží provozovatel webových stránek potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky.
Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z Vašich osobních údajů:
HAVELSKÁ KORUNA, s.r.o.
intercore solutions s.r.o.

 2.2 Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)
Jestliže jste se přihlásili k odběru obchodních sdělení, budeme Vám e-mailem zasílat newslettery. Jestliže si v budoucnu nebudete přát další newslettery, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru. V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání
3.1 Zabezpečení osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech společnosti intercore solutions s.r.o. a jsou zabezpečena pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
3.2 Doba uchovávání
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z podmínek, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost HAVELSKÁ KORUNA, s.r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
3.3 Práva subjektů údajů
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které HAVELSKÁ KORUNA, s.r.o. potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již zaslané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

4 Kontakt
V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto podmínek nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@hkoruna.cz
To samé platí pro případ, že máte zájem o přístup k informacím, které jsme o Vás prostřednictvím těchto webových stránek získali, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat.